Nadzorni odbor


Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva i obavlja druge Zakonom određene poslove, ima pet članova od kojih četiri člana imenuje Skupština Društva, a jednog člana biraju radnici. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine nakon čega mogu biti ponovno imenovani, odnosno birani.

Poslovnik o radu nadzornog odbora

Popis sjednica i na istima donesenih zaključaka u radu Nadzornog odbora


Popis sjednica održanih u 2019. god.
NO -1/19 održana 29. travnja 2019. (Izvješće o inventurnom popisu za 2018.godinu, Godišnje izvješće o poslovanju za 2018. godinu. )
NO -2/19 održana 20. svibnja 2019. (Revizorski revidirano izvješće za 2018. godinu, Odluka o raspodjeli dobiti za 2018. godinu, Izmjene i dopune Plana poslovanja 2019. godinu, Pokretanju postupka nabave vozila putem leasinga, Plan nabave vozila i Pokretanje postupka zaduženja za realizaciju projekata Društva. )
NO -3/19 održana 06. rujna 2019. (II izmjena i dopuna plana poslovanja za 2019. godinu i pokretanje postupka javne nabave 3 (dodatna) gradska niskopodna zglobna autobusa )

Popis sjednica održanih u 2018. god.
NO -1/18 održana 11. siječnja 2018.
NO -2/18 održana 25. travnja 2018.
NO -3/18 održana 30. travnja 2018.
NO -4/18 održana 19. lipnja 2018.
NO -5/18 održana 12. studenog 2018.
NO -6/18 održana 27. prosinca 2018.


Skupštine društva


Skupštinu Društva čine svi članovi Društva. Članovi Društva na skupštini sudjeluju osobno ili putem zakonskih zastupnika ili punomoćnika na temelju pismene punomoći koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje člana Društva.


Popis sjednica i na istima donesenih odluka u radu Skupštine


Skupštine Društva održane u 2019. god.
Redovita 54. Skupština održana 29. svibnja 2019. god.(Odluka o Izmjeni i dopuni plana poslovanja za 2019. godinu, Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave 5 prigradskih autobusa putem operativnog leasinga, Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave 3 gradska niskopodna zglobna autobusa putem operativnog leasinga i Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave 5 kombi vozila putem operativnog leasinga. )
Redovita 55. Skupština održana 19. lipnja 2019. god. (Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2018. godinu, Odluka o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018. godinu, Odluka o prihvaćanju revizorski revidiranog Izvješća za 2018. godinu, Odluka o utvrđenju računa dobiti i gubitka za 2018. godinu, Odluka o potvrdi izbora revizora za 2019. godinu, Odluka o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2018. godini, Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu, Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2018. godini, Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu i Odluka o suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za nadogradnju sustava naplate u prigradskim vozilima i uvođenje ultralight kartice. )
Redovita 56. Skupština održana 19. rujna 2019. god. (Odluka o prihvaćanju II. Izmjene i dopune poslovnog plana za 2019. godinu i Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave 3 (dodatna) gradska niskopodna zglobna autobusa putem operativnog leasinga. )

Skupštine Društva održane u 2018. god.
Redovita 50. Skupština održana 29. ožujka 2018. god.
Redovita 51. Skupština održana 27. lipnja 2018. god.
Redovita 52. Skupština održana 15. studenog 2018. god.
Redovita 53. Skupština održana 31. prosinca 2018. god.